Privacy Policy

Privacy Policy

I. Introductie

Stadvocaten vindt een transparante, vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens zeer belangrijk.

Middels dit privacybeleid willen wij u informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens aan Stadvocaten verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en hiermee akkoord te gaan.

 

II. Het toepassingsgebied

Dit privacybeleid is van toepassing op alle activiteiten die Stadvocaten uitvoert.

 

III. De verwerkingsverantwoordelijke

Stadvocaten is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, het betreft een groepering, bestaande uit:

 • Lesley Vermeulen, dewelke haar activiteit uitvoert onder de BV Vermeulens Projects (KBO: BE 1003.694.137);
 • Bert Crokaerts, dewelke zijn activiteit uitvoert onder de BV B2C2 (KBO: 1003.737.291);
 • Saskia Gilis ( BE0848.483.645)
 • Hannelore Annemans (BE0538.740.869)

 

IV. De persoonsgegevens

Naar gelang uw activiteiten en uw relatie tot ons kantoor, verwerken wij de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteiten van Stadvocaten.

U dient stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van Stadvocaten alle nuttige informatie aan ons te bezorgen. U draagt hierbij de verantwoordelijkheid voor alle gegevens die u ons verstrekt en wij vertrouwen op de juistheid ervan. Mochten uw gegevens niet meer up-to-date zijn, verzoeken wij u vriendelijk dit onmiddellijk aan Stadvocaten te melden.

Indien u uw persoonsgegevens niet wenst mee te delen of niet instemt met de verzameling en/of verwerking ervan, hetgeen uw recht is, dient u te begrijpen dat bepaalde diensten of de samenwerking zelf onmogelijk worden.

 

V. De verwerkingsgronden

• Met betrekking tot onze cliënten worden er in het kader van de dienstverlening de noodzakelijke persoonsgegevens verzameld en verwerkt van de opdrachtgever(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De verwerkingsgronden die hierbij gehanteerd worden zijn de noodzaak voor het uitvoeren van de contractuele opdracht, de noodzaak voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting en het gerechtvaardigd belang.

Bijzondere en strafrechtelijke gegevens kunnen verwerkt worden ingevolge de Belgische implementatiewet van 30 juli 2018 en in het kader van het opstarten, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering .

• Met betrekking tot onze leveranciers verzamelen en verwerken wij hun persoonsgegevens, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De verwerkingsgronden die hierbij gehanteerd worden zijn de noodzaak voor het uitvoeren van de contractuele opdracht, de noodzaak voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting en het gerechtvaardigd belang.

• Bij de behandeling van dossiers, verwerkt Stadvocaten de persoonlijke identificatiegegevens van tegenpartijen en hun raadslieden, vakorganisaties en/of vertegenwoordigers, evenals van alle mogelijke andere betrokken personen zoals gerechtsdeurwaarders, notarissen, deskundigen, burgerlijke partijen, curatoren, etc.

De verwerkingsgronden die hierbij gehanteerd worden zijn de noodzaak voor het uitvoeren van de contractuele opdracht, de noodzaak voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting en het gerechtvaardigd belang.

 

VI. De duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk.

Om die periode te bepalen, dient rekening te worden gehouden met volgende criteria:

 • Wij bewaren de gegevens die wij verwerken naar aanleiding van de behandeling van een dossier tot wanneer het dossier op ons kantoor wordt afgesloten (dat gebeurt wanneer onze tussenkomst in het dossier kan worden beëindigd en de financiële afwikkeling van het dossier volledig is gebeurd) en bijkomend nog tot vijf jaar nadien;
 • Wij zien ons genoodzaakt om een beperkt aantal persoonsgegevens, nl. voor- en familienaam en alle bijhorende contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer e.d.m.) langer te bewaren dan de periode zoals aangegeven hierboven, om te kunnen voldoen aan onze deontologische verplichtingen waarbij wij ten allen tijde dienen te controleren of er in de toekomst een mogelijke tegenstrijdigheid van belangen zou bestaan bij het opstarten van een nieuwe opdracht;
 • Wanneer wij uw gegevens verwerken en bewaren omdat u voor ons kantoor een correspondent bent in het kader van de uitoefening van onze activiteiten, dan bewaren wij uw gegevens zolang als de periode waarin u de functie uitoefent waarvoor wij op u als correspondent een beroep doen (gerechtsdeurwaarders, notarissen, experten…).
 • Wanneer wij uw gegevens verwerken in het kader van enige andere contractuele relatie (personeel, stagiair, medewerker, leverancier…) dan bewaren wij uw gegevens zo lang deze contractuele relatie duurt en in functie daarvan.

 

VII. Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Stadvocaten te richten, door middel van een schrijven naar het kantooradres of door het sturen van een e-mail naar info@stadvocaten.be.

Indien u – ondanks de inspanningen van ons kantoor om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving – toch van oordeel zou zijn dat uw rechten geschonden zouden zijn en ons kantoor geen gehoor zou geven aan uw bezorgdheden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be

 

VIII. Het overmaken van persoonsgegevens aan derden

Wij garanderen de geheimhouding van uw persoonsgegevens binnen ons kantoor conform de geldende normen inzake het beroepsgeheim en/of de discretieplicht en de regels omtrent privacy.

Dat betekent dat wij uw gegevens niet zullen delen met derden, evenwel met uitzondering van volgende situaties:

 • Ter voldoening aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Wanneer wij bij de uitvoering van onze taak gegevens dienen mee te delen aan correspondenten die noodzakelijkerwijze dienen betrokken te worden bij de uitvoering van onze opdracht (gerechtsdeurwaarders, notarissen, confraters, experten e.d.m.);
 • Wanneer wij hiertoe genoodzaakt zijn in het kader van onze contractuele en deontologische verplichtingen bij de behandeling van een dossier (bv. tijdens pleidooien, bij het opmaken van besluiten e.d.m.).

Dergelijke gebeurlijke mededeling van persoonsgegevens aan derden wordt steeds tot het strikt noodzakelijke beperkt.

Indien de anti-witwaswetgeving dit zou vereisen, worden gegevens van cliënten, lasthebbers en uiteindelijk begunstigden, in bepaalde situaties, doorgestuurd naar de Stafhouder van de bevoegde balie.

Stadvocaten kijkt erop toe dat wanneer één of meer van de bovenvermelde derden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd zouden zijn, desbetreffende landen een passend beschermingsniveau hanteren.

De derden, die hierboven vermeld worden, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

In uitzonderlijke gevallen, zou het kunnen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van een reorganisatie of faillissement.

Tevens zou het kunnen dat uw persoonsgegevens moeten worden overgedragen aan derden, ingevolge een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting. Desgevallend zal Stadvocaten de nodige inspanningen trachten te leveren om u voorafgaand te informeren omtrent deze mededeling aan derden.

Stadvocaten verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen of commercieel ter beschikking stellen van marketing bureaus of gelijkaardige dienstverleners.

 

IX. De nodige maatregelen

Ons kantoor neemt de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens op een veilige wijze te verwerken en te beschermen.

In geen geval kan Stadvocaten aansprakelijk worden geacht voor enige schade (directe of indirect) die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

X. De toegang aan derden

Met het oog op de uitvoering van de opdracht en de verwerking van uw persoonsgegevens, verleent ons kantoor toegang tot uw persoonsgegevens aan onze advocaten en aangestelden. In het kader van deze toegang garandeert Stadvocaten de nodige bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Iets niet duidelijk?

Indien u na het lezen van ons privacybeleid tot nog vragen of opmerkingen zou hebben met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met STADVOCATEN:

 • hetzij per post naar 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3 of
 • per e-mail aan info@stadvocaten.be,